Technický předpis

"Gibraltar Race"A"Alps Tourist Trophy"jsou Adventure Challenge

na který se vztahuje následující technický předpis

Všechny motocykly a čtyřkolky vhodné pro použití na silnici i mimo ni, s jakýmkoli zdvihovým objemem motoru a rokem registrace, jsou způsobilé.

Zúčastnit se mohou pouze vozidla, která jsou legální pro provoz na pozemních komunikacích v zemi, kde jsou registrována.

Všechny papíry, štítky, pravidelná revize a pojištění musí být platné v zemích, které projíždí, minimálně 7 dní po skončení závodu. V opačném případě se pilot nemůže zúčastnit výzvy a poté bude diskvalifikován.

Dále mu nebude umožněno sledovat trasu závodu. Žádná náhrada nebude provedena.

 

Následující kontroly budou provedeny v prvním bivaku na všech zúčastněných motocyklech (čtyřkolkách).

Pozitivní překonání těchto ověření je nezbytnou podmínkou pro účast v závodě a pro umístění v žebříčku. I během výzvy bylo možné takové kontroly opakovat na motocyklech (čtyřkolkách) účastníků až do příjezdu do finish linka.

 

Kontroly před (během a po) závodu:

 • počet válců a velikost předního kola (pouze motocykly);
 • shodu mezi čísly podvozku a poznávací značkou uvedenou v osvědčení o registraci a čísly na motocyklu;
 • soulad mezi rozměry pneumatik uvedenými v osvědčení o registraci a pneumatikami namontovanými na motocyklu (počet a typ použitých pneumatik není omezen);
 • schválení a periodické opravy platné minimálně 7 dní po datu ukončení závodu;
 • pojištění a/nebo zelená karta platná pro všechny projeté země a končící minimálně 7 dní po datu ukončení závodu;
 • v případě nevlastního motocyklu originál oprávnění vlastníka k řízení motocyklu v zahraničí napsaný minimálně v angličtině;
 • musí být nainstalovány a viditelné 3 štítky se závodním číslem. Jeden musí být umístěn na přední straně a musí být první viditelný shora a další dva budou muset být umístěny po jednom na každou stranu motorky;
 • přední a zadní světla musí fungovat. Brzdové světlo musí fungovat a musí být aktivováno alespoň jedním mezi páčkou na řídítkách a pedálem;
 • klakson musí správně fungovat a musí být aktivován tlačítkem na řídítkách;
 • zpětné zrcátko, minimálně jedno, musí být namontováno na motocyklu;
 • tlumič výfuku je libovolný, ale může být podroben zkoušce hladiny zvuku k ověření shody s limity stanovenými podle níže uvedených postupů.

Postup testu hladiny zvuku:

 • měření musí být prováděno ve vhodném prostředí, daleko od překážek, jako jsou stěny, přístřešky a artefakty schopné odrážet zvuk, případně se vyhnout nasměrování výfuku motocyklů na okolní domy nebo oblasti s přítomností veřejnosti;
 • pro rovnoměrnost musí všechna měření probíhat ve stejné poloze a za přítomnosti větru musí být výfuk orientován ve směru větru (vítr ve prospěch motocyklu);
 • hodnoty měření musí být expressed v dB (A) s celou hodnotou;
 • v případě deště nelze provést fonometrická měření;
 • pilot, kterému Ředitelství závodu požaduje předložit svůj motocykl ke zkoušce hladiny zvuku na konci nebo v průběhu podniku, musí tak učinit neprodleně a bez opuštění motocyklu z místa určeného pro provedení zkoušky; chybějící nebo pozdní předvedení motocyklu při zkoušce hladiny zvuku bude sankcionováno vyloučením z hodnocení;
 • umístěte zvukoměr na podpěru ve vodorovné poloze ve vzdálenosti 2 m od středového kontaktního bodu zadní pneumatiky pod úhlem 45° od podélné osy motocyklu, na straně výfuku, ve výšce 1.35 metru od země; u motocyklů pouze s jedním výfukem bude měření provedeno ze strany výfuku, u motocyklů se 2 výfuky bude měření provedeno ze strany sání vzduchu; pokud je přívod vzduchu ve střední poloze, měření se provedou z obou stran;
 • hladina okolního hluku musí zůstat alespoň o 10 dB (A) nižší než celkový hluk v oblasti hladiny zvuku, odhadem na 80 dB (A). Zvukoměr nesmí mít ve vzdálenosti 10 metrů od mikrofonu pevné překážky;
 • měření se provádí s motocyklem na kolech a se zahřátým motorem;
 • při zkoušce musí pilot nebo mechanik podepřít motocykl tak, že jej položí vlevo (řídítka) a přitom nechá spojku rozpojenou.; operátor hladiny hluku je umístěn ve výšce řídítek na pravé straně.; mezi výfukem a mikrofonem zvukoměru nesmí stát žádná osoba;
 • operátor hladiny zvuku rychle otevře ovládání plynu až do konce jízdy (během 0.3 sekundy). Udrží motor v maximálních otáčkách po dobu alespoň 1 sekundy, čímž se zajistí, že se motor skutečně otáčí na maximum a/nebo dojde ke slyšitelnému překročení otáček; finspojence, operátor rychle uvolní příkaz;
 • překročí-li výsledek za přítomnosti pospalovací detonace limit, operátor měření zopakuje maximálně třikrát; za přítomnosti detonací je třeba měření opakovat;
 • u motocyklů bez omezovače otáček musí být akcelerátor otevřen maximálně za méně než 2 sekundy a/nebo při slyšitelném stavu překročení rychlosti;
 • pokud jsou otáčky motoru slyšitelně nižší než možné maximální otáčky, je nutné zkontrolovat hodnotu omezovače otáček pomocí otáčkoměru; pokus soutěžícího zabránit jeho motoru v dosažení maximálních otáček (RPM) bude považován za odporující předpisům a sankcionován vyloučením ze závodu;
 • lze-li motor provozovat s více „mapováními“ řídicí jednotky, musí být u všech „mapování“ dodržen očekávaný limit hluku;
 • během měření je ovládání plynu omezeno pouze na obsluhu zvukoměru, která příkaz otevře osobně, aby se minimalizoval vliv jiné obsluhy;
 • tolerance:
  a) Tolerance + 1dB (A) na limitní hodnotě musí být aplikována na měření před závodem.
  b) Není poskytována žádná tolerance na základě okolní teploty.
  c) Při měřeních provedených na konci nebo během závodu musí být uplatněna dodatečná tolerance vůči „degradaci tlumiče“ rovna + 1dB (A);
 • limit emise zvuku pro Gibraltar Race a Raidbez tolerancí je 104 dB.

 

Administrativní přejímka před závodem

Pilot musí při administrativní přejímce předložit:

 • platný řidičský průkaz;
 • platný cestovní pas nebo doklad totožnosti;
 • vyplněný a podepsaný informační formulář o zdravotním stavu (doručený na místo startu);
 • nedávné lékařské potvrzení potvrzující dobrý zdravotní stav;
 • vyplněný a podepsaný formulář o vyloučení odpovědnosti (doručený na místo zahájení);
 • při doručení závodního čísla bude pořízen snímek pro identifikaci pilota;
 • celé jméno a fotokopie dokladu totožnosti každé součásti jakékoli registrované soukromé pomoci (bez tohoto nelze náramek pro přístup do bivaku vydat);
 • značka, model, typ a poznávací značka jakéhokoli registrovaného vozidla soukromé asistenční služby (bez nich nelze vydat identifikační štítky s čísly na zeleném pozadí);
 • pro piloty je pod trestem diskvalifikace povinné použití ID náramku (poskytuje organizace).

Každý den na začátku stage

Pilot musí zkontrolovat, zda má s sebou: 

 • osobní doklady;
 • doklady k motorce;
 • náramek pro přístup do bivaku Gibraltar Race;
 • GPS tracker (balíza) zapnutý a funkční;
 • GPS záznamník zapnutý a funkční;
 • GPS zvice nebo aplikace zapnutá, pracující s načteným souborem GPX a zapnutou funkcí záznamu trasy;
 • mobilní telefon plně nabitý, schopný volat a přijímat hovory v překračovaných oblastech a s uloženým číslem „SOS GIB RACE“;
 • chronometr;
 • Minimálně 1 litr vody (doporučeno 2 litry pro edici Maroko);
 • energetické tyčinky, čokoláda nebo jiné podobné výrobky;
 • dezinfekční prostředek, náplasti, obvazy a potřebné k zástavě drobného krvácení nebo k ochraně drobných ran a drobných oděrek;
 • víceúčelový nůž;
 • chirurgická maska ​​nebo jiná vhodná pro ochranu před Covid-19.

V případě nedostatku jednoho nebo více z výše uvedených prvků nebude pilotovi povoleno startovat stage, jeho odjezd bude odložen za posledním soutěžícím a budou uplatněny odpovídající penalizace. Za předpokladu, že se mezitím vybaví chybějícími věcmi.

 

Organizace si vyhrazuje právo provádět změny a dodatky k těmto předpisům a sdělovat je prostřednictvím oficiální webové stránky akce www.gibraltarrace.com nebo e-mailem nebo oficiálním vysíláním závodu Whatsapp zaslaným registrovaným jezdcům.

Tyto e-maily budou muset být považovány za nedílnou součást tohoto nařízení.
Pro jakékoli vysvětlení nebo další informace můžete napsat na info@gibraltarrace.com

Potřebujete informace?

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás přímo na čísle +39 324 5445344